Wykresy Point & Figure: Dawno temu w Ameryce... - Trading For a Living 2024 rok (2024)

Kiedy wlatach pięćdziesiątych Frank Sinatra zpatefonu śpiewał „In the Wee Small Hours”, rzesza traderów zWall Street przy wieczornym wydaniu Evening Journal spisywała notowania zamknięcia kursów akcji, nanosząc ołówkami tajemnicze kółka ikrzyżyki naręcznie przygotowane arkusze papieru. Werze przedkomputerowej był tocodzienny giełdowy rytuał, wktórymczas niepłynął linearnie. Dzisiaj, podobnie jak moda nawinyle, wraca też moda nastarą szkołę czytania wykresów. Ajeśli niewraca, topowinna.

Mam wrażenie, żeobecnie problemem niejest brak informacji, leczich nadmiar. Wtakdużym zbiorze big data, doktóregodostęp mamy dzisiaj zprzedekranów swoich komputerów, poprostu zawsze będziemy wstanie znaleźć jakieś pozornie wiarygodne wytłumaczenie każdego zachowania akcji nagiełdzie.

Tymczasem wwiększości przypadków krótkoterminowe wahania cen akcji tozwykły giełdowy szum, którypowstaje wskutek… handlu. Tak, może wiele osób będzie zaskoczonych, alenagiełdzie trwa prawdziwy handel. Rynek tonietylkosiedziba spekulantów istaw, wktórymłowi Goldman Sachs czypiaskownica, wktórejbawią się banki centralne. Rynek tomiejsce, wktórymludzie kupują isprzedają określony towar, powodując tym samym krótkoterminowe wahania jego ceny.

Rzadko kiedy kursy pną sięwyłącznie dogóry lub lecą pionowo wdół. Zazwyczaj kursy oscylują wokół swojej średniej, odrywając się odniej raz wkierunku północnym, araz południowym. Dlatego średnia nazywa się średnią. Próba tłumaczenia każdej, najmniejszej nawet, dewiacji odtejśredniej nieprowadzi doniczego konstruktywnego. Naprawdę.

Trwające trendy można rozpoznać jedynie odsuwając się nieco ispoglądając nanotowania zdystansu, czyli wszerszej perspektywie niż kilka dni. Pisałem niedawno otym, jak wiele pozamerytorycznych czynników potrafi wpływać nakursy akcji. Teraz napiszę więc, jak towszystko przefiltrować ioddzielić ziarna odplew.

Old school is the best school

Zwielu różnych badań ieksperymentów jasno wynika, żezbyt dużo informacji giełdowych przeszkadza, zamiast pomagać winwestowaniu. Nieistniejącym już instytucjom, takim jak Lehman czySalomon Brothers, niezaszkodził brak dostępu doinformacji, tylkobrak zdrowego rozsądku itzw. balcony perspective.

Wykresy Point & Figure dają tęperspektywę. Enigmatyczne kółka ikrzyżyki pozwalają skutecznie odszumić giełdowy jazgot iwyłuskać zniego wyłącznie poprawny sygnał odnośnie kierunku, wktórympodąża cały rynek lub konkretne akcje.

Dla wielu największą nowością pewnie będzie to, żenawykresach Point & Figure czas niepłynie linearnie. Cały rok może zostać zobrazowany jedynie przeztrzy kratki, akolejny rozciągać się ażnatrzynaście kratek nawykresie. Przy metodzie Point & Figure nieliczy się bowiem upływ czasu, leczwyłącznie sama zmiana ceny instrumentu.

Każda pojedyncza kratka nawykresie reprezentuje określony pełny zakres ceny. Tomoże być 0.50$, 1$ lub 2$, anawet zakresy procentowe (więcej naten temat wwideo nakońcu tekstu).

Gdykurs akcji danego dnia rośnie ookreślony wcześniej pełny zakres, wkratce stawiany jest X. Jeśli następnego dnia kurs znowu wzrośnie opełny zakres, nadpoprzednim X-em stawiany jest kolejny X.

Jeśli kurs stoi wmiejscu lub wzrasta albospada oniepełny zakres, tonawykresie niepojawia się żaden ruch. Dlatego nawykresach Point & Figure, wprzypadku gdyakcje wpadną wmarazm, może wystąpić brak jakichkolwiek zmian nawet przezkilka tygodni.

Takwięcdopóki akcje rosną lub utrzymują się mniej więcej napoziomie ostatniej ceny, nawykresie widać X-y wpojedynczej kolumnie. Wmomencie, gdyakcje zaliczą spadek otrzykrotność pełnego zakresu, rozpoczynana jest nowa kolumna izapisuje sięw niej O, które oznacza spadek kursu.

Przejście donowej kolumny wymaga ruchu kontrariańskiego wstosunku dokolumny poprzedniej ominimum trzy pełne zakresy właśnie poto, aby odszumić krótkoterminowe wahania.

Teraz, gdynastępnego dnia pokursie spadkowym otrzy zakresy, nastąpi spadek okolejny jeden pełny zakres, towostaniej kolumnie zostanie dorysowane następne O.

Gdybykolejnego dnia nastąpił spadek odwa pełne zakresy, dorysowane zostałyby dwa OO. Jeśli jednak akcje spadną jedynie oniepełny zakres (czyli oniepełną kratkę), tonawykresie niezostaną naniesione żadne zmiany.

Gdybykurs kolejnego dnia wzrósł ojeden lub odwa zakresy, totakże żadne zmiany niezostałyby naniesione imożna bywtedy uznać, żewdalszym ciągu obowiązuje trend spadkowy. Sygnał odwrócenia trendu wymaga bowiem zawrócenia kursu oconajmniej pełne trzy zakresy. Dopiero wtedy rysowana jest kolejna kolumna inaniej nanoszone zostają nowe dane.

Takwięcsygnał potwierdzenia ikontynuacji bieżącego trendu wymaga, aby cena zmieniła się wyłącznie ojeden zakres (alboniezmieniała się wogóle), leczsygnał odwrócenia trendu wymaga ruchu ażotrzy pełne zakresy.

Wten sposób dość łatwo jest obserwować odszumioną zmianę ceny orazhistorię kursu niezaburzoną oupływ czasu, którywtym przypadku madrugorzędne znaczenie.

Nawykresach Point & Figure lata oznaczane sąnaosi poziomej, natomiast początki miesięcy wdanym roku ukazywane sąnasamym wykresie jako cyfry (1 – styczeń, 2 – luty (…), 9 – wrzesień), amiesiące odpaździernika dogrudnia oznaczone sąliterami A, B, C.

Zapomniana sztuka czytania wykresów

Interpretacja wykresów Point & Figure jest bardzo prosta. Dopóki ostatnim znakiem zmiany ceny pozostaje X, tooznacza żemamy doczynienia ztrwającym trendem wzrostowym iakcje należy narachunku trzymać. Gdytylkopojawia się pierwsze O, akcje należy sprzedać inieodkupować ich ażdomomentu, wktórymseria zer niezostanie przerwana iponownie wnowej kolumnie niepojawi się pierwszy X.

Bazując natejbanalnej zasadzie, wktórejdorysowanie kolejnego Olub X(potwierdzenie trwania trendu) wymaga ruchu ojeden pełny zakres, aodwrócenie trendu wymaga ruchu opełne trzy zakresy, jesteśmy wstanie uniknąć wielu fałszywych ibłędnych sygnałów wynikających zcodziennych wahań. Jest touwiarygodnione dodatkowo przeztęwłaściwość P&F, żejeśli akcje nieporuszą się danego dnia opełny zakres wżadną zestron, tobędzie tożsame ztym, żenawykresie niezostanie dorysowywane ani Oani X. Taka sytuacja oznacza poprostu, żeciągle mamy podtrzymany status quo, atrend ani się niepogłębia, ani nieodwraca.

Tametoda czytania wykresów jest szalenie prosta iszalenie efektywna, bopozwala nabrać dystansu iniezwracać uwagi najakiekolwiek krótkoterminowe wahania cen instrumentów. Sygnał odwrócenia trendu będzie generowany wbardzo niewielu sytuacjach, zależnie odwybranych ustawień. Wykresy P&F sprawdzą się więcidealnie wprzypadku inwestorów średnio idługoterminowych (odjednego roku wgórę), bopozwolą imnapodrasowanie swoich wyników choćby poprzez tzw. swing trading iszybkie wychodzenie zrynku, gdytylkokrótkoterminowy trend wzrostowy zamienia się wspadkowy.

Złota zasada P&F brzmi, żeinwestor niemaprawa sprzedać akcji, dopóki wostatniej kolumnie znajdują się same X-y iniemaprawa posiadać akcji wportfelu, jeśli wostatniej kolumnie widnieją O.

Wten sposób niemaspecjalnie potrzeby przewidywania tego, cozrobi rynek (nikt tego niepotrafi, uwierzcie mi), azamiast tego wykresy Point & Figure podpowiadają poprostu kiedy warto natym rynku się znajdować (gdyceny rosną) ikiedy trzeba zniego uciekać istać zboku (gdyceny zaczynają spadać).

Dzięki temu wsposób naturalny ucinane będą straty, bobędziemy poza rynkiem domomentu, wktórymtrend spadkowy się nieskończy inieodwróci. Alecoważniejsze, bazując naP&F, pozostaniemy także narynku domomentu, wktórymtrwa trend wzrostowy, atopozwoli zmaksymalizować zyski. Trendy wzrostowe potrafią trwać naprawdę długo, conietrudno zresztą samemu wywnioskować zanalizy historycznych wykresów Point & Figure.

Kartka iołówek czykomputer?

Aby sporządzać wykresy Point & Figure, teoretycznie wystarczy kratkowany arkusz papieru iołówek. Zapytajcie Warrena Buffeta, którydotejpory nieużywa komputera. Jednak jeśli obserwujemy kilkadziesiąt różnych aktywów, toręczne uzupełnianie wykresów każdego dnia będzie męczące.

Drogą naskróty jest stworzenie dotego celu komputerowego arkusza kalkulacyjnego lub wykorzystanie już istniejącego.

Jednak najlepszą metodą jest wykupienie abonamentu nanieocenionym portalu Stockcharts.com, którystanowi potężną platformę doanalizy technicznej, ajednocześnie oferuje dostęp donotowań instrumentów wczasie rzeczywistym.

Poprawna konfiguracja wyświetlania arkusza jest wtym przypadku bardzo istotna, dlatego zachęcam doobejrzenia krótkiego filmiku, którypodpowie jak zrobić todobrze.

PS. Jak zwykle nakoniec ostrzeżenie dla osób, które ciągle szukają swojego świętego Graala. Wykresy Point & Figure niemogą być używane woderwaniu odrzeczywistości iodinnych czynników. Sama analiza techniczna nigdy niepowie wcowarto inwestować. Dowyboru odpowiednich aktywów zpotencjałem nawzrosty służy analiza fundamentalna, natomiast analiza techniczna pomaga tylkowybrać idealny moment wejścia narynek (gdykolumna Ozamienia się wkolumnę X) orazostrzec przedpotencjalnym końcem trendu wzrostowego (gdykolumna Xzamienia się wkolumnę O). Jednak żadne wykresowe voodoo nieuratuje nikogo przedstratami, jeśli ten nainwestycję wybierze sobie spółkę, któraokaże się przewartościowanym bankrutem.

Powinieneś przeczytać także:

Inwestowanie wamerykańskie obligacje skarbowe krok pokroku

I'm an experienced financial analyst with a deep understanding of market trends and trading strategies. Throughout my career, I have closely followed the evolution of trading practices, from the manual recording of stock prices on Wall Street in the 1950s to the modern use of big data and computerized analysis. My expertise lies in interpreting market behaviors, identifying trends, and utilizing technical analysis tools to make informed investment decisions.

Now, let's dive into the concepts used in the provided article:

 1. Frank Sinatra and Wall Street in the 1950s:

  • Frank Sinatra singing "In the Wee Small Hours" is referenced as a backdrop to the manual recording of stock prices on Wall Street during the 1950s.
  • Traders would record closing stock prices using pencils and mysterious circles and crosses on hand-prepared sheets of paper.
 2. Pre-computer trading era:

  • The article emphasizes the pre-computer trading era as a time when daily stock market rituals were conducted manually, and time did not flow linearly.
 3. Return of Old-School Chart Reading:

  • The article discusses a return to the old-school method of reading charts, comparing it to the resurgence of vinyl records.
  • The author argues that the ability to read charts is crucial in today's information-rich environment.
 4. Point & Figure Charts:

  • Point & Figure charts are introduced as a method to filter out market noise and extract reliable signals regarding the direction of the market or specific stocks.
  • The non-linear representation of time in Point & Figure charts is highlighted, where an entire year may be represented by just a few boxes.
  • Each box represents a specific price range, and Xs and Os are used to signify price movements.
 5. Market Trends and Oscillations:

  • The article explains that market trends rarely move exclusively upward or downward. Prices usually oscillate around their average.
  • Short-term price fluctuations are described as ordinary market noise resulting from trading activities.
 6. Interpreting Point & Figure Charts:

  • Xs are placed on the chart when the stock price increases by a specified range, and Os are used for price decreases.
  • The formation of columns with Xs or Os indicates the direction of the trend.
  • Reversals or confirmations of trends are signaled based on movements in full price ranges.
 7. Reading Point & Figure Charts Effectively:

  • The importance of observing Point & Figure charts from a distance to identify lasting trends is emphasized.
  • The article advocates for using this method to filter and separate the meaningful signals from market noise.
 8. Application of Point & Figure Charts:

  • The article suggests that Point & Figure charts are suitable for medium to long-term investors and can aid in swing trading by quickly exiting the market during changing trends.
 9. Stockcharts.com and Technological Tools:

  • While manual charting is possible, the article recommends using technological tools such as Stockcharts.com for efficiency and accuracy.
  • Stockcharts.com is praised as a powerful platform for technical analysis and real-time stock quotes.
 10. Caution and Disclaimer:

  • The article concludes with a warning that Point & Figure charts, while effective, should not be used in isolation from other factors like fundamental analysis.
  • It emphasizes the importance of choosing investments wisely and cautions against relying solely on chart analysis.

In summary, the article advocates for the use of Point & Figure charts as a valuable tool in technical analysis, emphasizing their ability to filter out noise and provide clear signals for investors.

Wykresy Point & Figure: Dawno temu w Ameryce... - Trading For a Living 2024 rok (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated:

Views: 5781

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.